De sector toerisme en recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook De Limburger Reizen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen De Limburger Reizen op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van De Limburger Reizen en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid. De Limburger Reizen streeft de volgende doelstellingen na:

  • voldoen aan milieuwet- en regelgeving
  • opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
  • uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
  • voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van De Limburger Reizen.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij: de productie en verspreiding van drukwerk, de verkoop van producten (souvenirs, gidsen etc.), de voorlichting aan de consument, de samenstelling van arrangementen (milieu als een van de criteria bij de keuze van vormen van vervoer, verblijf en vermaak). Om deze doelstellingen te bereiken zal De Limburger Reizen zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieu-effecten van de producten en diensten van De Limburger Reizen te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.